การลงทะเบียนทั้ง 3 ช่องทางจะสมบูรณ์
เมื่อมหาวิทยาลัยยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น